Saturday, 17 December 2011

நந்தகோபாலா!

                             பல்லவி
நந்தகோபாலா! நரசிம்மவதாரம்
எடுத்ததும் நீதானா?
                                                    - நந்தகோபாலா!

                          அனுபல்லவி
பந்தமறுத்து பரிவுடன் காக்குமுயர்
பக்குவம் உனக்கிலையோ?
                                                    - நந்தகோபாலா!
                      
                              சரணம்
வந்தித்த பிரகலாதன் வரகதிக்காக
வரன்முறை இன்றியே நீ
நிந்தித்த இரணியனை வதைத்தே
நிம்மதி கொண்டாயோ அவன்
சிந்தியரத்தம் பருகிய போதுன்
சிந்தை குளிர்ந்து சிவந்ததோ!
                                                  - நந்தகோபாலா!
                                                          

No comments:

Post a Comment