Sunday, 5 January 2014

எங்கவீட்டு சிங்க பொம்மை!


எங்கவீட்டு சிங்கபொம்மை
சிங்கம்போல இல்லையே!
சிங்கம்போல யானும்
சீறிஎழுந்து பார்த்தால்
தங்க நிற உடலுமோ
தகதகக்கும் விழியுமோ
சிங்கம்போன்ற உருவமோ
சிலிர்க்கும்பிடரி மயிருமோ
அங்கமெங்கும் தேடினும்
அகப்படவில்லியே! தன்
அங்கம்நொந்து பெற்ற
அன்னைதந்ததால் நானும்
சிங்கமென்று சொல்லியே
சிரித்தணைத்து இருப்பதை
பங்கமேதும் இன்றியே
பார்த்துமகிழ்ந்தாள் பாட்டியே!
                                                    - சிட்டு எழுதும் சீட்டு 81

No comments:

Post a Comment