Saturday, 21 March 2015

பெண்ணுக்கு இங்கே நிகரேது


ஆணுக்குப்பெண் இங்கு சளைத்தவளா - நல்
ஆன்மீக வாதத்தில் இளைத்தவளா
ஆணுக்குப்பெண் இங்கு குறைந்தவளா - நல்
ஆதார சக்தியில் உறைந்தவளா

பெண்ணுக்கு இங்கே நிகரேது  - உயர்
பண்புக்கு இங்கே குறையேது
பெண்ணுக்கு இங்கே துணையேது - உயர்
பெருமைக்கு இங்கே முடிவேது
                                                                                          - சிட்டு எழுதும் சீட்டு 99

No comments:

Post a Comment