Friday, 10 March 2017

அழகுமுகம் காண நாணுதே!


மாறுமுகம் கண்ட சூரனும் - நின்
       மதிமுகம் காணக் கோணியே
வேறுமுகம் இன்றிப் பேணியே - தன்
       வீறுமுகம் மாய வேண்டியே
பேறுமுகம் பெற்ற போதிலே - நீ
       மீளிமுகம் கொண்ட தேனடா
ஆறுமுகம் இலங்கு சோதியே - உன்
       அழகுமுகம் காண நாணுதே!

சொல் விளக்கம்
மீளிமுகம் - சிறுவனின் முகம்

இனிதே,
தமிழரசி.

No comments:

Post a Comment